• Home
  • >
  • پرفسور دکتر سونیا سیدالحسینی

بایگانی برچسب ها: پرفسور دکتر سونیا سیدالحسینی

سرطان پوست – قسمت دوم

نویسندگان: پروفسور دکتر سید سعید زمانیه شهری MD و پرفسور دکتر سونیا سیدالحسینی MD راه...

سرطان پوست

نویسندگان: پروفسور دکتر سید سعید زمانیه شهری MD و پرفسور دکتر سونیا سیدالحسینی MD پوس...

سرطان کلیه

نویسندگان: پروفسور دکتر سید سعید زمانیه شهری MD و پرفسور دکتر سونیا سیدالحسینی MD سرط...

کاردیومیوپاتی

نویسندگان: پروفسور دکتر سید سعید زمانیه شهری MD و پرفسور دکتر سونیا سیدالحسینی MD تعر...

نقص دیواره بین بطنی

نویسندگان: پروفسور دکتر سید سعید زمانیه شهری MD و پرفسور دکتر سونیا سیدالحسینی MD نقص...

افتادگي دريچه ميترال – پرولاپس ميترال...

نویسندگان: پروفسور دکتر سید سعید زمانیه شهری MD و پرفسور دکتر سونیا سیدالحسینی MD افت...

بیماری ام اس

نویسندگان: پروفسور دکتر سید سعید زمانیه شهری MD و پرفسور دکتر سونیا سیدالحسینی MD تعر...

نقص دیواره بین دهلیزی

نویسندگان: پروفسور دکتر سید سعید زمانیه شهری MD و پرفسور دکتر سونیا سیدالحسینی MD نقص...

تازه های تشخیصی و درمانی: اکوکاردیوگرافی...

نویسندگان: پروفسور دکتر سید سعید زمانیه شهری MD و پرفسور دکتر سونیا سیدالحسینی MD اکو...

همراهان پیام جوان