شماره ۱۷۵ مجله پیام جوان

April 2024

شهرداد خبیرنویسنده: شهرداد خبیر – می کوشم در این سرمقاله سخنان دکتر مصدق را به تاریخ ۱۶ اسفند ماه ۱۳۲۲، در مورد رد صلاحیت سیدضیاء طباطبایی بعنوان نماینده شورای ملی بپایان برم. در ادامه به نقد محتوای این نطق خواهم پرداخت و شخصیت و اهداف سیاسی او را از زبان خود او تحلیل خواهم کرد تا اولاً سرسپردگی او را به خاندان قاجار، که خود عضوی از آن بود، نشان دهم و ثانیاً شخصیت خود محور و خود شیفته اش را که موجب خسارات فراوان به آینده ملت ایران شد افشاء کنم. و اینک ادامه سخنان او در مجلس در اینباره…