April 2023

شهرداد خبیرنویسنده: شهرداد خبیر – کفالت به شاهزاده رضا پهلوی، کوششی برای انجام و فرجام یک رسالت تاریخی و خانوادگی توسط شاهزاده – نوروز بر شما فرخنده باد! عزیزان، از اینکه امسال جشن سیزده بدر را بصورت گروهی انجام نمی دهیم از شما پوزش می طلبم. کوتاه عرض کنم که عادی نشان دادن بی عدالتیها و کشتارهای جمهوری اسلامی در ایران را شخصا نمی توانم بپذیرم ولی سازمانها در برگزاری جشنها و کنسرت ها صاحب اختیار هستند…