Cosmology | کیهانشناسی (۱)

نویسنده : شهرام خبیر

Child of The Universe فرزند جهان

تقدیم به کیهان – پور، کیهان – دخت، کیهان زاده و کیهان نژاد

پرسش‌هایی هستند که اگر کسی با آنها چنانکه باید درگیر شود و به سبب دشواری در پاسخ عمری را با آنها سر کند یعنی جان مایه های اندیشه ورزی را از آن خود کند و آنها را زندگی کند، نقشی نازدودنی بر روان آدمی می گذارند، زیرا سر و کار پاسخ ها با جان آدمی و رهگشای شیوه زیست اوست.این مسائل نه از جنس معلومات و اطلاعات اند که تنها عقل آدمی را خوراک دهند، نه ادبیات که حس و عاطفه را برانگیزانند، بلکه جان انسان را بیدار می کنند، با او در سخن می آیند، روشنایی چشمان نزدیک بین اش را افزایش می دهند و راه نهان در ظلمت را به او می نمایانند.جان آدمی و احساس اوست و آن گره گاهی است که در آن،عقل و احساس ، در هم می آمیزند و به مرتبه ای بالاتر کشیده می شوند. در آن مرتبه است که جان بیدار پدیدار می شود که با جهان از در سخن در می آیدو اینک مشکل او نه چیزهای گذرای جهان و روزمرگی زندگی، بلکه پرسمان جاودانگی و بیکرانگی است، راز هستی ست. چنین پاسخ ها که به امید!؟ از پس این اندیشه ورزی باید رخ نمایند، می خواهند دری به روی جاودانی و بیکرانگی باشند و انسان را از تنگنای جهان روزمره احساس و کوته بین عقل خودبنیاد برهاند. کتابهای مقدس هم، چنین اند و کسی به جانمایه کلامشان راه می برد که جانش را به جذبه و پرتو آن کلام واگذارد و وجود محدود خود را برای ورود نامحدود سرمدی بگشاید. می کوشم تا جانی که در این زنجیره مقالات زبان به سخن می گشاید سخت در گیر همان مسائلی باشد که هر محفل وانجمن گشوده به روی گفتمان جاودانه و بیکرانه با آن روبروست. تلاش را ضامنم اما پاسخ کامل و غایی را شرمنده که

  سرمقاله نوامبر ۲۰۲۲ - طولانی ترین انقلاب دنیا

چو بید بر سر ایمان خویش میلرزم
که دل در گرو کمان ابرویی است کافر کیش

* * * * * *

ای آرزویِ آرزو (آن پرده را بردار زو) Desiderata, Desiderata

Go placidly amid the noise and haste

درمیان شلوغی و شتاب، خرسند گام بردار.

And remember what peace there may be in silence

و به یاد داشته باش چه آرامشی ممکن است اندر سکوت باشد.

As far as possible without surrender

تا حد امکان بدون وادادگی،

Be on good terms with all persons

با همه دوست باش.

Speak your truth quietly and clearly, and listen to others

حقیقت خود را با متانت و روشنی بیان کن و به دیگران گوش بسپار.

Even the dull and ignorant, they too have their story

حتی به کودن و نادان، آنان هم قصه خود را دارند.

Avoid loud and aggressive persons-they are vexations to the spirit

از اشخاص شلوغ و پرخاشگر بپرهیز، آنان سوهان روح اند.

If you compare yourself with others, you may become vain and bitter,

اگر خود را با دیگران مقایسه کنی، ممکن است احساس پوچی و تلخکامی کنی،

For always there will be greater and lesser persons than yourself

چون همیشه افرادی فراتر و فروتر از تو خواهند بود.

Enjoy your achievements as well as your plans

از موفقیتها و برنامه های خود خشنود باش.

Keep interested in your own career

پیشه خود را دوست بدار که

However humble it is a real possession in the changing fortunes of time

هرچند هم کوچک به نظر آید، در این زمانه بخت برگردان، یک دارایی واقعی است.

Exercise caution in your business affairs, for the world is full of trickery

  خدا، انسان، انسانیت - قسمت هشتم

در امور شغلی خود محتاط باش، چرا که دنیا سراسر دغلکاری است.

But let this not blind you to what virtue there is

اما مگذار که این، چشمان ترا از دیدن آنچه فضیلت است باز دارد.

Many persons strive for high ideals, and everywhere life is full of heroism

کسان زیادی برای اهداف متعالی تلاش می کنند. و همه جا زندگی سرشار از قهرمانی است.

خودت باش! Be yourself

Especially do not feign affection neither be cynical about love

به ویژه، نه به مهربانی تظاهر کن، و نه به عشق بدبین باش.

For in the face of all aridity and disenchantment

زیرا در چهره هر سردی و رویگردانی،

It is as perennial as the grass

عشق مانند سبزی علف جاودانه است

Take kindly the council of the years

با آرامش تجربه سالها را بپذیر،

Gracefully surrendering the things of youth

که شکوهمندانه، همه چیز جوانی را به تو وامیگذارد.

Nurture strength of spirit to shield you in sudden misfortune

روحت را با نیرو تغذیه کن تا در بدبختیهای ناگهانی ترا پناه باشد.

But do not distress yourself with imaginings

اما خودت را با خیالپردازی نیاشوب

Many fears are borne of fatigue and loneliness

زیربسیار ترسها که از تنهایی و خستگی زاده میشوند.

Beyond a wholesome discipline, be gentle with yourself

فراسوی نظم شخصی خود، با خویشتن مهربان باش.

تو فرزند این جهانی. You are a child of The universe

No less than the trees and the stars, you have a right to be here

به اندازه درختان و ستاره ها ، حق داری ایدر(اینجا) باشی.

And whether or not it is clear to you

  Joseph v. Hammer Purgstall’s (7) German Translation of Hafez’s Divan and Goethe’s West-östlicher Divan

چه ببینی یا ندانی

No doubt the universe is unfolding as it should

بی گمان، کیهان همانگونه که می باید، در حال فراختر کردن هستی است.

Therefore, be at peace with God, whatever you conceive him to be

بنابراین با حس خداوند آسوده باش، با هرتصوری که از وجود او داری.

And whatever your labors and aspirations, in the noisy confusion of life,

و با هر رنج و آرزویی که داری، در این زندگی شلوغ و درهم

روحت را آرام بدار. Keep peace with your soul

With all its sham, drudgery, and broken dreams, it is still a beautiful world

با تمام فریب و لجاجت و رویا شکنی اش، عالم، هنوز جهانی زیبا است

Be careful. Strive to be happy

هشدار، بکوش تا شاد باشی.

ادامه دارد…

دیدگاهتان را بنویسید

هم‌اکنون عضو خبرنامه پیام جوان شویدهمراهان پیام جوان