بایگانی برچسب ها: Cosmology

Cosmology | کیهانشناسی (24)

  • ۱۹۱ View
نویسنده و گردآورنده: شهرام خبیر فضا – زمان – حرکت تنها پاسخ من به این مسئله بر پایه ا...

Cosmology | کیهانشناسی (21)

  • ۱۹۹ View
نویسنده و گردآورنده : شهرام خبیر فضا- زمان- حرکت «آن» به يك معنى همين است. «آن» به مع...

Cosmology | کیهانشناسی (13)

  • ۲۷۵ View
نویسنده: شهرام خبیر روش فلسفی به جای این شیوه کار که محکوم تفکر بوالهوسانه و اتفاقی ا...

Cosmology | کیهانشناسی (11)

  • ۴۵۷ View
نویسنده : شهرام خبیر ببینیم که مقوله نخستین کدام است؟ نمی توانیم کاوش خود را به دلخوا...

Cosmology | کیهانشناسی (10)

  • ۵۲۳ View
نویسنده : شهرام خبیر مفهوم این گفته که مقولات باید دلیل نخستین جهان باشند این است که ...

Cosmology | کیهانشناسی – 9

  • ۶۲۹ View
نویسنده: شهرام خبیر قصور در فهم این اصول نه همان در میان دانشجویان و مبتدیان، بلکه حت...

Cosmology | کیهانشناسی (۱)

  • ۷۵۴ View
نویسنده : شهرام خبیر Child of The Universe فرزند جهان تقدیم به کیهان – پور، کیه...

هم‌اکنون عضو خبرنامه پیام جوان شوید

Newsletter

همراهان پیام جوان