• Home
  • >
  • شهرام خبیر

بایگانی برچسب ها: شهرام خبیر

Cosmology | کیهانشناسی – قسمت سوم

نویسنده : شهرام خبیر ذهن عامی همیشه چنین می پندارد که هر فلسفه ای که در تلاش توضیح کا...

سفر حجمی در خط زمان – بخش ششم

نویسنده: شهرام خبیر سفر حجمی در خط زمان: سیر از “زبان” به “اوزوان&#...

زبانشناسی: سفر حجمی در خط زمان: سیر از “زبان” به “اوزوان” – ...

نویسنده: شهرام خبیر 21- اما آن بزغاله دو ماهه را که به شیر مادر و نیز آن گاو پرورده ش...

Cosmology | کیهانشناسی (۲)

نویسنده: شهرام خبیر “Two things fill the mind with ever new and increasing admiration...

Cosmology | کیهانشناسی (۱)

نویسنده : شهرام خبیر Child of The Universe فرزند جهان تقدیم به کیهان – پور، کیه...

زبان شناسی: سفر حجمی در خط زمان: سیر از “زبان” ب...

نویسنده: شهرام خبیر تعبیر وارانۀ یک رویا! بخش سوم گفته بودم به خسرو پرویز باز خواهم گ...

زبان شناسی – قسمت دوم

نویسنده : شهرام خبیر سفر حجمی در خط زمان: سیر از “زبان” به “اوزوان&...

زبان شناسی – قسمت اول

نویسنده : شهرام خبیر سفر یه شعره، سفر یه قصه سَت سفر رهایی از فصل غصه سَت با من سفر ک...

خدا، انسان، انسانیت قسمت نهم (آخر)...

نویسنده: شهرام خبیر 35- اما در برابر این عقیده استدلال می شودکه لازمۀ اندیشه، اندیشه ...

خدا، انسان، انسانیت – قسمت هشتم...

نویسنده: شهرام خبیر 28- از این سخنان نباید چنین دریافت که هگل عقاید ارسطو را دربارۀ م...

خدا، انسان، انسانیت قسمت هفتم

نویسنده: شهرام خبیر 24- براساس این ملاحظات اینک می توان آن تناقض ظاهری را که یادش گذش...

خدا، انسان، انسانیت – قسمت ششم

نویسنده: شهرام خبیر 18 نکتۀ دیگری که در خور تأمل ماست آن است که افلاطون به ظاهر معتقد...
Title ۱ of ۲۱۲ »

همراهان پیام جوان