روحانی: سیاست ما پرهیز از تنش غیرضروری با آمریکاست