نهاد متناظر ایرانی برای اینستکس به ثبت رسید

“سازوکار تامین مالی و تجارت ایران و اروپا» به عنوان نهاد متناظر ایرانی برای اینستکس با مشارکت مجموعه ای از بانک‌های دولتی و خصوصی ایرانی و برخی شرکت ها در ایران به ثبت رسید.

Read more here:: نهاد متناظر ایرانی برای اینستکس به ثبت رسید

  Nationals oust their pitching coach, addressing a symptom but not the cause

هم‌اکنون عضو خبرنامه پیام جوان شویدهمراهان پیام جوان