چگونه اشیا تیز و برنده را در کیسه زباله بگذاریم؟

چگونه اشیا تیز و برنده را در کیسه زباله بگذاریم؟