تصاویری از ضرب و شتم مردم توسط نیروهای امنیتی در اصفهان