• Home
  • >
  • ایران و جهان
  • >
  • بی‌وزنی بر نحوه تصمیم‌گیری فضانوردان تأثیر می‌گذارد؟

بی‌وزنی بر نحوه تصمیم‌گیری فضانوردان تأثیر می‌گذارد؟

بی‌وزنی بر نحوه تصمیم‌گیری فضانوردان تأثیر می‌گذارد؟

نتایج آزمون شبیه‌‌سازی وضعیت بی‌‌وزنی مصنوعی در نحوه‌‌ی تصمیم‌‌گیری افراد، از نقش کمتر شناخته‌شده‌ی جاذبه در تکامل سیستم‌‌های ادراکی و شناختی ما حکایت می‌کند.

Read more here:: بی‌وزنی بر نحوه تصمیم‌گیری فضانوردان تأثیر می‌گذارد؟

  منابع بلوکه ‌شده ایران در عراق آزاد شد

هم‌اکنون عضو خبرنامه پیام جوان شویدهمراهان پیام جوان