سفر حجمی در خط زمان – بخش ششم

نویسنده: شهرام خبیر

سفر حجمی در خط زمان: سیر از “زبان” به “اوزوان”

تعبیر وارانۀ یک رویا!

بخش ششم

61– ریدک گوید که انوشه باشید، این چند خنیاگر همه خوش و نیک(اند):

61- gōwēd rēdag kū anōšag bawēd,  ēn and huniyāgar hamāg xwaš <ud> nēk.

62- چنگ سرای، ون سرای و کنارسرای و… (؟) و (؟) وتنبورسرای، بربط سرای، و نای سرای، دنبلگ سرای…(؟) و دیرک رسن بازی، زنجیربازی، و داربازی، و ماربازی، و چنبربازی، و تیربازی، و تاس بازی و بندبازی و اندروای بازی، (؟) ..(؟)، تنبور بزرگ(سرای)، سپربازی، زین بازی، و گوی بازی و زیل بازی (؟)، شمشیربازی، و دشنه بازی و گرز بازی و شیشه بازی و کبی بازی. این چند خنیاگر همه خوش و نیک(اند).

62- čang-sarāy, win-sarāy ud kennār-sarāy, ud…(?) ud..(?) ud tambūr sarāy, barbut-sarāy ud nāy-sarāy ud dumbalag-sarāy….(?) ud dirak-rasan-wāzig ud zanĵīr-wāzig ud dār-wāzig ud mār-wārig ud čambar-wāzig ud tigr-wāzig ud tās wāzig ud wandag-wāzig ud andarwāy-wāzig….(?)…(?) tambūr i meh (sarāy), spar-wāzig, zēn-wāzig ud gōy-wāzig ud zil-wāzig (?) šamšēr-wāzig ud  dašnag-wāzig ud warz-wāzig ud šīšag-wāzig ud kabig-wāzig ēn and huniyāgar hamāg xwaš ud něk.

63- اما (در مورد) کنیز چنگ سرای نیکو در شبستان، (آن کنیزک چنگ سرای به) که صدایش بلند و خوش آواز (و) نیز برای آن کار بسیار شایسته و باون سرای در مهمانی بزرگ هیچ خنیاگر (ی) برابر نیست.

63- bē abāg čang-sarāy ī kdanīg ī někōg pad šabestān [kanizag i čang-sarāy weh] ka-š wāng tēz ud xwaŝ-āwāz, pad-iz ān kār nēk ŝayēd, <ud> win-sarāy <pad> xwaran ī wuzurg ēč huniyāgar pahikār nēst.

64- شاهنشاه پسنديد و (آن سخن را ) راست داشت.

64- šāhān-šāh passandīd u-š pad rāst dāšt.

65- دهم فرماید پرسیدن که اندر می (یکم و) دوم، سوم و چهارم، پنجم و ششم و هفتم، چه گویی؟

65- dahōm framāyēd pursidan kū andar may (fradom ud) dudigar, sidigar, ud cahārōm, panjōm ud šašōm ud haftōm čē gōwē.

66- ریدک گوید که انوشه باشید(ای) برترین مردان. اندر می، نخست بوی خوب، دوم دارينه، و سوم هلیله پرورده، چهارم خامیز، و پنجم بزم آورد، ششم شام به، و هفتم روغن اندوده بخفته.

66- gōwēd rēdag kū anōšag bawēd mardān i pahlom, andar may, fradom hu-bōy ud dudīgar dārēnag ud sidigar halilag i parwardag, cahārōm  xāmiz ud panjōm bazmāwurd, šašom weh ŝām, ud haftōm rōϒn-handūdag-bê-xuftag.

  زبان شناسی: سفر حجمی در خط زمان: سیر از "زبان" به "اوزوان"

67- شاهنشاه پسندید و (آن سخن را) راست داشت. 

67- šāhān-šāh passandīd u-š pad rāst dāšt.

68- یازدهم فرماید پرسیدن که کدام گلی خوش بوی تر (است)؟

68- yāzdahōm framāyēd pursīdan kū sprahm-ē kadām hu-bōytar. 

69- ريدك گوید که انوشه باشید (ای) برترین مردان. گل یاسمن خوشبوتر است چه بویش چون بوی خدایان ماند.

69- gōwēd rēd ag kū anōšag bawēd mardān i pahlom, sparhm-ē yāsaman hu-bōytar čē-š bōy ēdōn ciyōn bōy i xwadāyān mānēd.

70- گل خسرو را بوی چون بوی شهر یاران.

70- . husrō sprahm bōy ēdōn čiyōn bōy ī šahryārān.

۷1- گیتی را بوی چون بوی (مرد) نژاده.

71- gētig bōy ēdōn čiyōn bōy hu-niyāg.

72-  گل سرخ را بوی چون، بوی …

72- gul bōy ēdōn čiyōn bōy (….).

۷۳- نرگس را بوی چون بوی جوانی.

73- nargis bōy ēdōn čiyōn juwānīh.

74- خیری سرخ را بوی چون بوی دوستان. 

74- hērig suxr (bōy) ēdōn čiyōn bōy ī dōstān.

75- خیری زرد را بوی چون بوی زن آزاده که روسپی نیست.

75- hērig ī zard bōy ēdōn čiyōn zan i āzād ka nē rōspīg.

76- کافور را بوی چون بوی دستوری.

76- kāpūr bōy ēdōn čiyōn dastwarīh.

77- وسمن سپید را بوی چون بوی فرزندان.

77- ud saman i spēd bōy ēdōn čiyōn bōy  i frazandān.

78- و سمن زرد را بوی چون بوی زن آزاده که روسپی نیست.

78- ud saman i zard bōy ēdōn čiyōn bōy  ī zan ī āzād ka nē rōspig

79- سوسن سپید را بوی چون بوی دوستی.

79- sōsan i spēd bōy ēdōn čiyōn bōy dōstīh.

80- و مرو اردشیران را بوی چون بوی مادر.

80- ud marw i ardaxšīrān bōy ēdōn čiyōn bōy i mādar.

81- مرو سپید را بوی چون بوی پدران.

81- marw i spēd bōy ēdōn čiyōn bōy i pidarān.

۸۲- بنفشه را بوی چون بوی کنیزکان.

82- Wanafšag bōy ēdōn čiyōn bōy kanīzagān.

83-  شاسپرم را بوی چون بوی عزیزان.

83- ŝâ-esprahm bōy ēdōn čiyōn bōy grâmigân.

84-  مورد را بوی چون بوی دهبدان.

84- mōrd bōy ēdōn čiyōn bōy dahibedân.

85- نیلوفر را بوی چون بوی توانگری.

  Cosmology | کیهانشناسی (15)

85- nilōpul bōy ēdōn čiyōn bōy tuwāngarih.

86- مرزنگوش را بوی چون بوی پزشکی.

86- ud marzangōŝ bōy ēdōn čiyōn bōy bizeškīh

87- سپیده را بوی چون بوی بیماران.

87- spēdag bōy ēdōn čiyōn bōy wēmârān.

۸۸۔ پلنگ مشک را بوی چون (بوی) نیکی.

88- palangmušk bōy ēdōn čiyōn nēkih.

۸۹- کوپل را بوی چون (بوی) خسروی.

89- kūpal bōy ēdōn čiyōn  husrawīh.

90- نسترن را بوی چون (بوی) پیرزن.

90- nastaran bōy ēdōn čiyōn zan pir.

91- منج نشکفته را بوی چون (بوی) زن کامگی و زمانی که شکفته شود (آنرا) بوی چون بوی عزیزان.

91- munj ka nē škōfēd bōy ēdōn čiyōn zan kāmgīh ud ka škoft ěstēd bōy ēdōn čiyōn bōy grāmīgān.

۹۲ – سیسمبر را بوی چون (بوی) آزادگی.

92-  sīsīmbar bōy ēdōn čiyōn āzādagih

93- بوی این همه گل ها در برابر یاسمن چیزی خوار است، چه (آن را) بوی به بوی خدایان ماند.

93- bōy ēn hamāg sprahmīhā andar yāsaman čiš-e xwār, če bōy o bōy I xwudāyān mānēd.

94- شاهنشاه پسنديد و (آن سخن را ) راست داشت.

94- šāhān-šāh passandīd ud pad rāst dāšt.

۹۵- دوازدهم فرماید پرسیدن که کدام زنی بهتر (است)؟

95- dawāzduhōm farmāyēd pursidc <-an> kū zān-ē kadām

96- ريدک گوید که انوشه باشید. زن آن بهتر که با اندیشه (و) مرد دوست (باشد)، او را افزونی (وزن) نباشد. (او را ) بالا متوسط، سینه پهن، سر، کون، گردن موزون، پایش کوتاه و میان باریک و زیر پای گودی دار، انگشتان بلند، اندامش نرم و توپر، و به پستان و ناخش برفین، گونه اش انار گون، چشمش بادامین، و لب بسدین و ابرو طاقدیس، دندان سپید، لطيف، و خوشاب و گیسو سیاه و براق (و) دراز (باشد) و به بستر مردان سخن بیشرمانه نگوید.

96- gōwēd rēdag kū anōšag bawēd, zan-ē ān weh ī pad-menišn, mard dōst, u-š abzōnīh nē, bālāy mayānĵīg, u-š war pahn, sar, kūn, gardan hambast u-š pāy kōtāh ud mayān bārīk ud azêr pāy wišādag. angustān dagrand, u-š handām narm ud saxt-āgand ud bēh pistān ud u-ŝ nāxun wafrēn, u-š gōnag anārgōn u-š čašm wādām ēwēn ud lab wassadēn ud brūg tāgdēs. <dandān> spēd, tarr, ud hōšāb ud gēsū syā ud rōšn, drāz ud pad wistarag ī mardān saxwan nē a-šarmihā gōwēd.

  آموزش آشپزی: ته چین اسفناج

۹۷- شاهنشاه پسندید و (آن سخن را ) راست داشت.

97- šāhān-šāh passandīd u-š pad rāst dāšt.

98- شاهنشاه گفت که تو بسیار ماده (=زن) دوست هستی.

98- šāhān-šāh guft kū tō was mādag kāmag hē.

99- ریدک گفت: که انوشه باشید (ای) برترین مردان. که آن ده هزار کنيزك را (که) اندر کوشک سلطنتی تو هستند ایشان را این (باید) کامه (و) ایشان را این چیز (باید) كمال برتری (باشد) که رامش شما را گفتن.

99- rēdag guft kū anōšag bawēd mardān pahlom kē ān dah hazār Kanīzag andar mašk abarzēn ī tō hēnd ēn-ŝān kāmag ī ēn-šān čiš bowandag, abarīh <i> rāmīstan ī ašmā rāy gufts<-an>.

100- شاهنشاه پسندید و ( آن سخن را) راست داشت.

100- šāhān-šāh passandīd u-š pad rāst dāšt

                                     

۱۰۱- سیزدهم فرماید پرسیدن که کدام باره ای بهتر (است)؟

101- sēzdahōm framāyēd pursid<an> kū bārag-ē kadām weh,

۱۰۲- ریدک گوید که انوشه باشید. این باره(ها) همه نیک (اند): اسب و استر و شتر دونده و ستور پیک.

102- gōwēd rēdag kū anōšag bawēd, ēn hamāg bārag nēk, asp ud astar ud uštar tazāg ud stōr ī bayaspānīg.

103- اما پیوسته با باره گاوستانی(=سغدی) هیچ باره(ای) برابر نیست.

103- bē hamwār abāg bārag ī gāwistānig ēč bārag pahikār nest.

104- شاهنشاه پسندید و (آن سخن را) خوب داشت.

104- šāhān-šāh passandīd ud pad rāst dāšt.

105-  پس شاهنشاه په ماه خسرو پسر انوش خسرو فرمود که زمانی به کار این ريدك بر رسید (و) دوازده هزار درهم پر (بدو ) دهید و آنچه که این ریدک گفت هر روز به آزمایش گذارید (و) هر روز خورش (ی) را که این ريدك گفت آراسته و پیراسته پیش ما دارید تا ( آنرا ) بررسیم.

105- pas šāhān-šāh ô māh-husrō ī anōš-husrō framūd kū jār-ē čīs ī ēn rēdag abar rasēd, dawāzdah hazār drahm i purr dahēd ud čiš ī ēn rēdag guft har rōz pad uzmāyisn abar rasēd har rōz xwarišn i ēn redag guft kū ārāstag ud wirāsiat pēš amā dārēd tā abar rasēm.

 ادامه دارد…

دیدگاهتان را بنویسید

هم‌اکنون عضو خبرنامه پیام جوان شویدهمراهان پیام جوان