زبانشناسی: سفر حجمی در خط زمان: سیر از “زبان” به “اوزوان” – بخش پنجم

نویسنده: شهرام خبیر

21- اما آن بزغاله دو ماهه را که به شیر مادر و نیز آن گاو پرورده شده است موی برگرفته رودن. (و) چون به آبکامه اندوده (شد) خورند بامزه تر است با سینهِ گاوِ فربه (را) به صورت سپید با خوب پختن (و) با شکر و تبرزد خوردن.

21- be ān pad mizag-tar wahīg ī dō māhag kē pad šīr ī mādar ud ān-iz ī gāw parward ēstēd, rūdan, ambarag ka abāg āb-kāmag handūd xwarēnd ayāb sēn ī gāw frabih pad spēd-bāg xūb poxtan pad šakar ud tabarzad xwardan.

22- شاهنشاه پسندید و ( آن سخن را) راست داشت.

22- šāhān-šāh passandīd u-š pad rāst dāšt.

23- دیگر فرماید پرسیدن که کدام مرغی خوشتر و بامزه تر (است)؟

23- dudīgar framāyēd pursidan kū murw-ē kadăm xwaštar ud pad mizag-tar.

24- ريدك گوید که انوشه باشید. این چند مرغ همه خوش و نیک (اند)

24- gōwēd rēdag kū anōšag bawēd, ēn and murw hamāg xwaš ud něk.

25- طاووس، قرقاول و كرك، تذرو و تیهو، سپید دُنب، سرخ پرک و … (؟) و …(؟) و چكاوه…(؟) پرورده و کلنگ جوان و چرز تیر ماهی، کبک انجیر و خشتسار و مرغابی.

25-fraš-murw, čor, ud karak, tadar <ud> tihōg. spēd-dumbag, sūrparrag ud…(?) ud….(?) ud čakōk… ī parwardag ud kulang ĵuwān ud čarz ī tīr-māhig, kabk-anĵīr ud xašēnsār ud murw-ābīg.

26- اما با کرک خانگی جوان که با شاهدانه و کامه جوین و روغن زیتون پرورده شده باشد، هیچ مرغ برابر نیست. (باید خود را) رنجه کردن (و) قبلاً در همان روزِ کشتن رودن (و) به پایی آویختن و روزِ دیگر به گردن آویختن (و با) شورا به پرشتن. از آن مرغِ خوش(مزه) آن (گوشتِ) پشت خوشتر و از (گوشتِ) پشت، آن خوشتر که به دُنب نزدیکتر (است).

26- bē abāg karak i kadagīg ī ĵuwān kē pad ŝāhdānag ud kāmag i jawēn ud rōyn ī zaytān parward ēstēd <ēč murw> tāxt nēst, ranĵag kardan, pēš pad rōz ī kuštan rūdan, pad pāy-ē āgustan ud rōz ī dudīgar pad gardan āgu <-stan pad> sōrābag brišt<-an>, az ān murw <ī> xwaš ān <i> pušt xwaštar ud az pušt ān xwaštar ī ō dumb nazdīktar.

  سال‌های جدایی - قسمت ۲۰

27- شاهنشاه پسندید (و آن سخن را ) راست داشت.

27- sāhān-sāh passandid u-š pad rāst dāšt.

28- سه دیگر فرماید پرسیدن که از آن (چه) که بیافسرده نهند کدام گوشتی خوشتر (است)؟

28- sidīgar framāyēd pursīd<-an> kū az ān ī pad afsard nihēnd gōšt-ē kadām xwaštar.

29- ریدک گوید که انوشه باشید. این چند گوشت همه خوش و نیک(اند ):

29- gōwēd rēdag kū anōšag bawēd, ēn and hamāg gōšt xwaš ud nēk.

30- (گوشتِ) گاو و گور و گوزن، گراز و بچه شتر، گوساله یک ساله و گاومیش و گور خانگی و خوك خانگی.

30- gāw ud gōr ud gawazn ud warāz ud uštar-kawādak, gawdar ī ēk sālag ud gāw-mēš ud gōr ī kadagīg ud xūg ī kadagīg.

31- اما در مورد گور جوان که با یونجه و جو پرورده شده است و پیه دارد، آن را به سرکه ترش خوابانند (؟) و (به آن) به آئین چاشنی دهند (و سپس) (گوشت) پشت آن را برای هَلام بگذراند؛ افسرده آن بهتر و خوشتر (است).

31- bē abāg gōr ī ĵuwān kē pad aspast <ud> jaw parward ēstēd ud pīh dārēd, u-š pad sik i truš…(?) ud čāšnig ēwēnīhā dahēnd u-š pušt pad halām nihēnd, afsardī an weh<us> xwaštar.

۳۲- شاهنشاه پسندید و ( آن سخن را ) راست داشت.

32- sāhān-šāh passandid u-š pad rāst dāšt.

۳۳- چهارم فرماید پرسیدن که کدام خامیزی لطیف تر (است)؟

33- čahārōm framāyēd pursīdan kū xāmīzī kadām tarr-tar.

34- ریدک گوید که انوشه باشید. خامیر خرگوش لطيف تر و اسپرود و خوشبوتر و معروف و بامزه تر و دل تذرو خوشگوارتر (است).

34- gōwēd (rēdag) kū anōšag bawēd, xămīzī xargōš tarr-tar ud asprōd hambōy-tar ud nām-war <ud> pad mizag-tar ud dil ī <ta->dar hu-gugārtar.

35- اما با (خامیز) آهوی ماده سترون که افسرده شده است و پیه دارد و هیچ خامیر (ی) برابر نیست.

35- bē abāg āhūg ī mādag ī starwan kē afsard ēstēd ud pīh dārēd ēč xāmīz pahikār nest.

۳۶- شاهنشاه پسندید و (آن سخن را ) راست داشت.

36- šāhān-šāh passandīd u-š pad rāst dāšt.

37- پنجم فرماید پرسیدن که (از) شیرینی(ها) کدام بهتر و خوشتر (است)؟

  زبان شناسی – قسمت دوم

37- panĵōm framāyād pursīd<-an> kū rōϒn –xwardīg-ē kadām weh ud xwuštar.

۳۸- ریدک گوید: که انوشه باشید. این چند شیرینی همه خوش و نیک(اند):

38- gōwēd rēdug kū anōšag bawēd, ēn and rōϒn-xwardīg hamāg xwaš ud nēk.

39- به تابستان آن لوزینه و جوزینه و جوز افروشه و چرب افروشه و چرب انگشت است که از چرز یا از آن آهو سازند (و) به روغن گردو برشته سازند.

39- pad hāmīn ān lawzēnag ud gōzēnag ud gōz afrōŝag ud čarb afrōšag ud čarb-angust kē az čarz ayāb az ān ī āhūg kunēnd, pad rōϒn ī gōz wirēzēnd”.

40- به زمستان، آن لوزینه، شفتينه و برفينه، و تبرزد و گشنیز گلاب.

40- pad zamestān ān lawzēnag, šiftēnag ud wafrēnag ud tabarzad ud gišnīz āwurd.

41- اما با (شیرینی که با ) پرورده آب سیب و به…(؟) ساخته شده باشد، هیچ برابر شیرینی برابر نیست.

41- bē abāg parwardag ī az āb ī sēb <cud> bēh ī…(?) kard ēstēd èč rōϒn-xwardīg pahikār nest.

42- شاهنشاه پسندید و (آن سخن را ) راست داشت.

42- šāhān-šāh passandīd u-š pad rāst dāšt.

43- ششم فرماید پرسیدن که کدام انبه ای خوشتر (است)؟

43- šašōm framāyēd pursīd<-an> kū ambag-ē kadām xwaŝtr.

44- ریدک گوید که انوشه باشید. این چند انبه همه خوش و نیک(اند):

44- gōwēd rēdag kū anōšag bawēd, ēn and ambag-ē hamāg Xwaš ud nēk.

45- بهار بادرنگ که با پوست خورند، به و … (؟) و هلیله و گردوی تازه و بهمن سپید.

45- wahār-wādrang ka abāg pōst xwarēnd, bēh ud….(?) ud halilag ud gōz ī tarr <ud> wādrang ud walınan ī spē.

46- اما با زنجبیل چینی (و) هلیله پرورده هیچ انبه (ای) برابر نیست.

46- bē abāg sanĵībil ī cīnīg, halilag ī parwardag ēč ambag.

47- شاهنشاه پسندید و (آن سخن را ) راست داشت.

47- šāhān-šāh passandīd u-š pad rāst dāšt.

48- هفتم فرماید پرسید که کدام دارینه ای خوشتر (است)؟

48- haftōm framāyēd pursīd<-an> kū dārēnag-e kadām xwaŝtr.

49- ریدک گوید که انوشه باشید، این چند دارینه همه خوش و نیک(اند).

49- gōwēd rēdug kū anōšag bawēd, ēn and dārēnag hamāg xwaš ud něk.

  فردوسی، حکیم طوس، طبیب زبان پارسی - قسمت 21

50- نارگیل که با شکر خورند (و آن را) به هندی «انارگیل» خوانند و به پارسی «جوز هندی» خوانند.

50- anātgēl ka abāg šakar xwarēnd, pad hindūg anārgēl xwānēnd ud pad pārsīg gōz ī hindūg xwanēnd.

51- پسته وحشی که با شورابه برشته کنند، نخود تازه که با آبکامه خورند.

51- bistag gurgānig ka pad sōrābag brēzēnd, naxōd ī tarr kē abāg āb-kāmag xwarênd.

52- خرمای ایرانی که با گردو آکنده باشد، پسته تازه و شفتالوی ارمنی ، بلوط، شابلوط، و شکر و تبرزد.

52- xormā ī ērānīg kē pad gōz āgand ěstěd, bistag tarr ud šiftālūg ī armanīg, balūt, šāh-balūt ud šakar od tabarzad.

53- اما پیوسته با شاهدانه سیاه جنگلی که با پیه پازن برشته شده باشد هیچ دارینه ( ای) برابر نیست، چه به خوردن خوش، در دهان خوشبوی، در شکم خوشگوار ، و برای آن کار نیز برتر است.

53- bē hamwār abāg ŝā-dānag ī syā-razurīg kē pad pih pāzen briīt ēstēd ēč dārēnag pahikār nēst, čē xwaš pad xwardan, hu-bōy pad dahān, hu-gugārd pad aŝkambug ud pad-iz ān kār frāzlar.

54- شاهنشاه پسنديد و (آن سخن را ) راست داشت.

54- šāhān-šāh passandīd u-š pad rāst dāšt.

۵۵- (هشتم فرماید ) پرسیدن که کدام می بهتر و خوشتر (است)؟

55- (haštōm frāmāyed) pursīd<-an> kū may-ē kadām weh ud xwaštar.

56- ریدک گوید که انوشه باشید، این چه می همه نیک و خوش(اند).

56- gōwēd rēdug kū anōšag bawēd, ēn and may hamāg nēk <ud> xwaŝ.

57- می کنی که (آنرا) نیک آرایند و می هراتی و می مرورودی و می بستی ( و ) باده حلوای.

57- may kanig ka nēk wirāyēnd ud may ī harīwag ud may ī marw-rōdīg ud may ī bustīg, bādag i halwānig.

58- اما پیوسته یا می آسوری (و) باده بازرنگی هیچ می برابر نیست.

58- bē hamwār abāg may i asūrig, bādag ī wāzrangig ēč may pahikār nēst.

59- شاهنشاه پسنديد و (آن سخن را) راست داشت.

59- šāhān-šāh passandīd u-š pad rāst dāšt.

60- نهم فرماید پرسیدن که کدام خنیا گری خوشتر و بهتر است؟

60- nōhōm framāyēd pursidan kū huniyagar-ē kadām xwaštar ud weh.

ادامه دارد…

دیدگاهتان را بنویسید

هم‌اکنون عضو خبرنامه پیام جوان شویدهمراهان پیام جوان