هر آنکس که دندان دهد، نان دهد

هر آنکس که دندان دهد، نان دهد