کشتی گیر زن ایرانی

افسون روشن ضمیر، کشتی‌گیر ایرانی در آمریکا