می‌گفتند باستانی ‌پاریزی مورخ جدی نیست!

Read more here:: می‌گفتند باستانی ‌پاریزی مورخ جدی نیست!

  Mad magazine, Buttigieg bite back at Trump mockery

هم‌اکنون عضو خبرنامه پیام جوان شویدهمراهان پیام جوان