دلیل فوران شعله‌های ابدی آتش درسرتاسر جهان چیست؟

دلیل فوران شعله‌های ابدی آتش درسرتاسر جهان چیست؟

پژوهشگران نوعی غیرعادی از متان را کشف کرده‌اند که در سرتاسر جهان از اعماق زمین درحال‌آزادشدن است.

Read more here:: دلیل فوران شعله‌های ابدی آتش درسرتاسر جهان چیست؟

  اسحاق هرتسوگ رئیس جمهور جدید اسرائیل شد

هم‌اکنون عضو خبرنامه پیام جوان شویدهمراهان پیام جوان